معماری

خانه/Tag:معماری

کیفیت و چگونگی محصول معماری از منظر فرم

ارزیابی کیفیت و چگونگی محصـول معماری را می توان از جهات گوناگون بررسی کرد . این نوشـتار سـعی بر آن دارد تا این موضـوع را از منظر فرم مورد توجه قرار دهد ، به گونه ای که ضمن توجه به تمامی جنبه های محصول معماری شاخص هایی برای این ارزیابی ارائه دهد . فرم با همه ویژگی ها و اجزاء خود در برگیرنده تمامی کارکرد ها و مفاهیم آشکار و نهان در معماری است از این رو می توان فرم را جوهره اصلی زبان معماری دانست . زبانی که در گذر زمان به واسطه آفرینندگان و کاربران خود ، در مسیر دانایی بالنده می شود و هویتی نو شونده خواهد داشت و در مسیر روزمرگی و بی خردی ، بی هویت و باری به هر جهت می شود . این روش ارزیابی متمرکز بر پیام هایی است که از فرم متبادر می شود و سعی دارد تمامی عناصر کارکردی و مفاهیم بارز و مستتر در محصول معماری را از طریق تأثیرگذاری بر فرم و اثر پذیری [...]

گروه معماری کلیاس کویر؛ قابلیت ها ، اندیشه ها و برنامه ها

در ” گروه معماری کلیاس کویر ” به هر پروژه همانند یک تمرین جدید نگاه می کنیم . این برخورد باعث می شـود تا دفتر خود را در حـالی با تجربه بسازیم ، که توانایی ها و نشاط یک دفتر جوان را داراست . ما در این تمرینات مبانی فکری خود را حفظ می کنیم امّـا در ایده ها و جزئیات نسبت به آنچه تا پیش از آن انجام داده ایم تجدید نظر می کنیم . بنابراین هر پروژه یک تمرین کاملاً جدید است .