کارخانه پرشین استاندارد ( مسابقه )

خانه/صنعتی/کارخانه پرشین استاندارد ( مسابقه )

Project Description

مشخصات پروژه
موقعیت : منطقه کردان، البرز، ایران
کارفرما : شرکت پرشین استاندارد
معمار ارشد : مهدی گرامی
همکاران طراحی : الهه حسن بارانی، شیوا حسینی، هارمیک هنبرچیان
مدیر گروه ارائه : سیاوش باقری
گروه ارائه : نعیم واحدی، سالار ملک نیا
مساحت زیربنا : ۹۰۰۰ مترمربع
سال طراحی : ۱۳۹۱
خدمات : طراحی مفهومی

در این پروژه ۳ موضوع بطور موازی مورد بحث قرار گرفت .
یکی مدارک صریح و روشنی که ویژگیهای عملکردی و اجرایی پروژه را شامل می شد . دیگری برداشتهایی بود که ما از گفته ها ، روشها و ویژگیهای کارفرما داشتیم و ماهیت این موضوع که کارفرما می خواهد از طریق مسابقه به نتیجه مطلوب خود برسد . برداشتهایی که همانند قوانین نانوشته می توانستند به اندازه موضوعات عملکردی حائـز اهمیت باشند . سومین موضوع عبارت بود ازتصوری که ما مستقل از موضوعات پیشین از چنین مجموعه ای داشتیم . اگر چه باید عملکرد و نقطه نظرات کارفرما را در آن حل می کردیم .

تصور ما مجموعه ای بود که روابط حرکتی و مسیرها مشخصه اصلی آن است . ما می خواستیم سیرکولاسیون چیزی فراتر ازعملکرد باشد و در واقـع از این طریق بتوانیم ضمن ایجاد حجمی سیال و پویا به خلق فضاهای جدید و شگفت انگیز بپردازیم و همینطور بهره وری را افزایش دهیم . ما نیز همانند کارفرما براین باوریم که در دهه های آینده این منطقه تحمّل یک مجموعه صنعتی در قلب خود را نخواهد داشت بنابراین مجموعه ” پرشین استاندارد ” به سان نمونه های خارجی خود می تواند به یک موزه و یا مرکز فرهنگی تبدیل شود .
بنابراین ضرورت دارد تا با نگاه به آینده معماری بتواند زمینه این انتقال را فراهم کند .

مسئله دیگر روابط درون و بیرون پروژه است مجموعه پرشین از یک سو مواجه با ناظری است که از آزاد راه با سرعتی بالا عبور می کند . بنابراین فرم باید متناسب با این سرعت انتخاب شود و از سوی دیگر برای کاربران نیازمند فضاهایی توام با آرامش و سکون است . آنچه که برای ما مهم بود تطبیق این دو و رسیدن به معماری صادقانه بود . حیاط مرکزی با پوشش شفاف که غذا خوری مجموعه ، ورودی اصلی و بخش فروش را کنار خود دارد و گودال باغچـه ای که فضـاهای میهمانسرا و نمـازخانه را سرویس می دهد به منظور ایجاد سکون و آرامش در این مجموعه سیال پیش بینی شده اند.