مجتمع تجاری و تفریحی نسیم شهر

خانه/تجاری/مجتمع تجاری و تفریحی نسیم شهر

Project Description

مشخصات پروژه :
موقعیت : نسیم شهر ، تهران ، ایران
کارفرما : بخش خصوصی
معمار ارشد : مهدی گرامی
مدیر بخش معماری : سعید فتحی
مدیر بخش تحقیق و ایده پردازی : سیاوش جرایدی
مدیر پروژه : شیوا حسینی
مدیر گروه ارائه : سیاوش باقری
همکاران طراحی : سارا بخشی ، شیوا حسینی ، محمدرضا خسروی ، سالار ملک نیا ، ساغر کاظمی، آرمن هاروطونیانس
گروه تحقیق و ایده پردازی : سمیرا اسکندری ، سعیده قرشی ، احسان کاخانی
گروه ارائه : سالار ملک نیا ، نعیم واحدی ، روزبه محمودی
مهندسی سازه : بهرنگ کاشانی و همکاران
مهندسی برق : امیر آزمایش و همکاران
مهندسی مکانیک : پیمان فقیهی ، رازمیک ظریفیان
مساحت زمین : ۱۴۸۷۲ مترمربع
مساحت زیربنا : ۱۴۰۷۰۷ مترمربع
خدمات : طراحی مرحله اول و دوم
سال طراحی : ۱۳۹۴

در حــال حاضــر مجتمــع تجــاری – تفریحــی نســیم شــهر، بزرگتریــن طــرح در مقیـاس منطقـه اسـت. کـه البتـه بـا توجـه بـه کیفیـت سـاخت و سـاز منطقـه و نیـز ویژگـی کیفـی بناهـای موجـود، بطـور قطـع نخسـتین پـروژه واجـد کیفیـات معمـاری خواهـد بـود. مجــاورت ایــن پــروژه بــا میــدان نبــوت و عبــور در معبــر اصلــی شــهر ” بلـوار الغدیـر“ و خیابـان سـعیدآباد، در مجـاورت آن اهمیـت ویـژه ای بـه اسـتقرار شــهری آن مــی دهد. بدیـن ترتیـب بـرای پیشـبرد طـرح ۴ گزینـه مبتنـی بـر مبانـی و اهـداف معمارانـه طـرح پیـش بینـی شـد
. بینش معماری و اهداف کالبدی : بــی تردیــد هــدف اولیــه ایــن پــروژه بازگشــت مناســب مالــی در ایــن ســرمایه گـذاری اسـت. دسـتیابی بـه ایـن مهـم مسـتلزم رعایـت اسـتانداردها و کیفیـات معمــاری و مهندســی پــروژه اســت. ضمــن آنکــه بینــش بــاز کارفرمــا و ســرمایه گـذار پـروژه و توجـه ایشـان در بـه کارگیـری روش صحیـح در تهیـه طـرح و اتخـاذ تصمیـم، حکایـت از وقـوف کارفرمـا بـه ایـن موضـوع کلیـدی اسـت کـه موفقیـت پـروژه و بازدهـی مناسـب اقتصـادی آن در گـرو توانایـی پـروژه بـرای ارتقـاء سـطح زندگـی مـردم نسـیم شـهر و بهبـود وضعیـت کیفـی و ظاهـری شـهر اسـت. در پیشــبرد گزینه‌هــای طــرح شــماتیک ضمــن امــکان دســتیابی بــه برنامــه و فضاهــای مــورد نیــاز پــروژه، ســه راهبــرد اصلــی کــه متضمــن اهــداف معمــاری و اقتصــادی پــروژه هســتند مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
خوانایی : خوانایــی کیفیتــی اســت کــه تصویــری روشــن در ذهــن ناظــر پدیــد مــی آورد. محیطــی کــه بــا خوانایــی نظــم مــی یابــد بــه اســتفاده کننــده ایــن امــکان را مـی دهـد کـه نیازهـای خـود را بـا آن پیونـد دهـد، وجـود خویـش را در محیـط بسـتر حـس کنـد و احسـاس رضایـت در وی پدیـد آورد. ضمـن آنکـه سـازماندهی فضایــی خوانــا ایــن بهــره را در پــی دارد کــه ریزفضاهــا بــا کارایــی بالاتــری در کنــار میگیرنــد.
احساس تعلق :. بــرای فزونــی بخشــیدن بــه احســاس تعلــق ۳ موضــوع مــورد توجــه طراحــان در گروه معماری کلیاس کویر است. ۱. قابلیت به خاطر سپردن ۲ . نفوذ پذیری و حق انتخاب ۳ . حس خوشایندی قابلیت به خاطر سپردن: پدیــداری تصویــر از محیــط، محصــول جریانــی دو جانبــه میــان ناظــر و منظــره مـورد مشـاهده اسـت. کیفیـت ایـن مشـاهده در دو بخـش قابـل بررسـی اسـت نخست اینکه ناظـر چگونـه مشـاهده صـورت پذیرفتـه را در ذهـن خویـش ترجمـه مـی کنـد و نظـام مـی بخشـد و در مرحله بعد ناظر چگونه توجه خود را معطوف منظره مورد مشاهده مینماید
ایجاد حس خوشایندی : محصـول فراینـد برقـراری ارتبـاط بـا محیـط پیرامـون ایجـاد حـس وجـود اسـت. بـرای آنکـه مـردم بتواننـد ” مجموعـه تجـاری – تفریحـی نسـیم شـهر “ را از آن خـود، احسـاس کننـد لازم اسـت بتواننـد نقاط ورود به مجموعـه را بـه طـور همزمــان درک کننــد و در بهــره بــرداری فضاهــا حــق انتخــاب داشــته باشــند. توجه به مبانی طراحی شهری بـا توجـه بـه مقیـاس ” مجموعـه تجـاری – تفریحـی نسـیم شـهر “ مبانـی فکـری طراحـی شـهری پـروژه اهمیـت زیـادی دارد و از آنجـا کـه شـهر فاقـد الگوهـای مناســب طراحــی شــهری اســت مبانــی فکــری ایــن پــروژه مــی توانــد الگــوی موثــری بــرای شــهر باشــد.