خانه مینوسا

خانه/خانه های شخصی/خانه مینوسا

Project Description

مشخصات پروژه
موقعیت:  دماوند ، ایران
کارفرماحسین مرجوی
معمار ارشد: مهدی گرامی
همکاران طراحیشیوا حسینی ، آرمن هاروت
مساحت زمین: ۶۲۵ مترمربع
مساحت زیربنا: ۴۵۰ مترمربع
خدمات:  طراحی مراحل اول و دوم
سال طراحی : ۱۳۹۷