نظارت مهندسی و مدیریت ساخت و تحویل

خانه/نظارت مهندسی و مدیریت ساخت و تحویل

نظارت مهندسی و مدیریت ساخت و تحویل همراه با ظرافت های معمارانه همواره از دغدغه های ما در گروه معماری کلیاس کویر بوده است . اساس فعالیت در این واحد مدیریت کیفیت و زمان از طریق به کارگیری نیروهای متخصص ، تجهیزات پیشرفته و مصالح مناسب با پروژه است .
” گروه معماری کلیاس کویر “ بر این باور است که یک پروژه معماری از لحظه شروع تفکر معمار بر موضوع تا زمان بهره برداری ادامه پیدا می کند. یکی از مهمترین مراحل روند شکل گیری یک پروژه مرحله ساخت آن است. از آنجایی که در این مرحله تمام ایده های انتزاعی و معمارانه ای که از ابتدا به آنها پرداخته شده است در قالب کالبد در می آیند و خود را با حواس و ادراک مخاطب در گیر می کنند ، این مرحله به عنوان آخرین عضو مجموعه که در ارتباط با مخاطب خود قرار می گیرد یکی از مهمترین مراحل شکل گیری معماری به حساب می آید. چگونگی بهره برداری از مواد و متریال ، جزییات مهندسی و چگونگی هم نشینی آنها در کنار هم از موضوعات مورد اهمیت در این مرحله می باشد. استفاده از به روز ترین روش های اجرایی و ساخت و بهترین و به صرفه ترین تجهیزات اجرایی با توجه به کاربری و موقعیت پروژه از جمله فعالیت هایی است که گروه نظارت مهندسی و مدیریت ساخت و تحویل این مجموعه به آن می پردازد.
علاوه بر اینکه در این مرحله توجه به چگونگی چیدمان جزییات از اهمیت والایی برخوردار است ، اینکه چگونه می توان این هم نشینی صحیح به حد اکثر مدت زمان ممکن و با نهایت راندمان مورد بهره برداری قرار گیرد هم موضوع با اهمیت دیگری به حساب می آید. به این ترتیب این بخش سهم خود در توجه به مرحله نگهداری از پروژه را در تلاش خود برای بهترین نحوه اجرا با دقت به شیوه هم نشینی اجزا پروژه در کنار هم می داند، بدین سبب واحد نظارت مهندسی و مدیریت ساخت و تحویل تمام توجه خود را در جهت ماندگار کردن توامان کارایی و زیبایی محصول معماری ” گروه معماری کلیاس کویر “ در دست مخاطب یا کارفرما در قالب دقت در مراحل اجرا معطوف به پروژه می گرداند.
” گروه معماری کلیاس کویر “ در دهه نخست با شکل گیری واحد نظارت مهندسی و مدیریت ساخت و تحویل فعالیت های خود ، مسئولیت اجرایی تعداد قابل توجهی از پروژه های خود را عهده دار شده است و اکنون به پشتوانه این تجارب با نگرشی علمی و مهندسی به فرآیند ساخت و تحویل این واحد را تأسیس نموده است.

نظارت مهندسی و مدیریت ساخت و تحویل گروه معماری کلیاس کویر
پروژه های گروه معماری کلیاس کویر